امکان سنجی


امکان سنجی مرحله مهمی از هر پروژه انرژی خورشیدی است. برای این منظور ، حداکثر ، حداقل و میانگین مقادیر تابش سالانه برای یک دوره پنج ساله جمع آوری می شود. نقشه تابش متوسط سالانه و نقشه های سیستمهای اطلاعات جغرافیایی تابش جهانی برای هر ماه از سال تهیه می شود. سپس براساس اطلاعات بدست آمده ، دانش و تجربه خود ، ما بهترین سیستم را برای نیاز تان به شما پیشنهاد می کنیم.