شرکت سولار کنترل صنعت یکی از شرکت های پیشرو و شناخته شده در صنعت انرژی خورشیدی است. این شرکت در زمینه مشاوره ، امکان سنجی ، طراحی ، تأمین ، اجرا و نگهداری سیستم های خورشیدی مورد توجه سازمان ها وارگانهای ذیربط بوده و در لیست تامین کنندگان مورد تأیید قرار دارد. سالها تجربه و آشنایی با مشکلات مرتبط در این زمینه، ما را قادر ساخته تا با دید وسیع تری طراحی ، تهیه تجهیزات و اجرای پروژه ها را انجام دهیم.