طراحی مهندسی

فعالیت های ما شامل انتخاب معیارهای طراحی ، توضیحات فناوری ، دستورالعمل های چیدمان سیستم های خورشیدی و لوازم جانبی مربوطه است بنحوی که مشخصات قرارداد را پوشش دهد. تیم مهندسی ما از مهندسان عمران و سازه ، برق ، کنترل و ابزار دقیق ، مکانیک ، کنترل پروژه و HSE تشکیل شده است.