ماموریت و چشم انداز


مأموریت ما به عنوان تیمی از متخصصان ماهر و متعهد، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی برای تأمین انرژی مورد نیاز و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست ، افزایش بهره وری از سیستم های خورشیدی پیشنهادی و کمک به اقتصاد خانواده و صنعت است. تمام فعالیتهای ما برای دستیابی به چشم انداز "انرژی پاک با هزینه مناسب برای همه" متمرکز و به روز شده است.